GISyPoNET

 

 

 

„Uživatelská a referenční dokumentace“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

A.   historie dokumentu

Verze

Datum

Autor

Popis změny

DOKUMENT

0.10

26.8.2008

Miroslav Hýl

Návrh struktury, popis funkcionality a vlastností, chybová hlášení, …

GISyPoNET-Dokumentace010.doc

0.50

18.9.2008

Miroslav Hýl

Přepracování s nově nasnímanými obrazovkami, …

GISyPoNET-Dokumentace050.doc

0.90

29.9.2008

Miroslav Hýl

Doplnění editačních funkcí, uživatelských scénářů aj. Verze k interním připomínkám.

GISyPoNET-Dokumentace090.doc

0.95

3.10.2008

Miroslav Hýl

Zapracování připomínek, administrace, doplnění příloh, ….

GISyPoNET-Dokumentace095.doc

1.00

9.10.2009

Miroslav Hýl

 

 

1.01

28.12.2010

Jan Kaigl

 

 

 

 

 

B.   obsah

A.       historie dokumentu                                                                                             2

B.       obsah                                                                                                                           3

C.       přílohy                                                                                                                        5

D.       terminologie                                                                                                           6

E.        Funkce a vlastnosti                                                                                            7

E.1.1.     Uživatelské rozhraní........................................................................................................................................................................... 7

E.1.2.     Základní funkce..................................................................................................................................................................................... 10

E.1.3.     Administrace............................................................................................................................................................................................ 11

E.2.      Parametrické vyhledávání.................................................................................................................... 14

E.2.1.       Seznam „Typ výběru:“..................................................................................................................................................................... 14

E.2.2.     Seznam „Tok“.............................................................................................................................................................................................. 15

E.2.3.       Seznam „Typ jevu“............................................................................................................................................................................. 16

E.2.4.       Pole „Název jevu“............................................................................................................................................................................. 17

E.2.5.     Pole „Km od  Km do“................................................................................................................................................................................ 17

E.3.      LEGENDA........................................................................................................................................................ 19

E.3.1.     Ovládání legendy.................................................................................................................................................................................. 19

E.3.2.     Načtení a uložení legendy.............................................................................................................................................................. 20

E.4.      mapové okno.............................................................................................................................................. 22

E.4.1.     nastavení aplikace............................................................................................................................................................................... 23

E.4.2.     Tisk.................................................................................................................................................................................................................. 23

E.4.3.     Kopie............................................................................................................................................................................................................... 25

E.4.4.     Pohled.......................................................................................................................................................................................................... 25

E.4.5.     Záložky........................................................................................................................................................................................................ 26

E.4.6.     Výběr............................................................................................................................................................................................................. 27

E.4.7.     Nástroje..................................................................................................................................................................................................... 30

E.4.8.     Nápověda.................................................................................................................................................................................................... 33

E.5.      Ovládací panel.......................................................................................................................................... 34

E.5.1.     Funkce zobrazení................................................................................................................................................................................. 34

E.5.2.     Funkce informační............................................................................................................................................................................... 35

E.5.3.     Funkce výběru objektu.................................................................................................................................................................... 36

E.5.4.     Funkce ostatní....................................................................................................................................................................................... 36

E.5.5.     Funkce polohy........................................................................................................................................................................................ 37

E.5.6.     Funkce editační...................................................................................................................................................................................... 39

E.5.7.     Funkce zvýraznění............................................................................................................................................................................... 46

E.5.8.     Funkce legendy..................................................................................................................................................................................... 47

E.5.9.     Funkce tisku a kopírování............................................................................................................................................................... 47

E.6.      Přehledová navigační mapa.................................................................................................................. 48

E.7.      Informační okno vlastností a metadat........................................................................................... 49

E.7.1.     Odkaz „Mapa“.............................................................................................................................................................................................. 49

E.7.2.     Odkaz „Detail“........................................................................................................................................................................................... 50

E.7.3.     Odkaz „ISyPo“............................................................................................................................................................................................. 50

E.7.4.     Odkaz „Foto“............................................................................................................................................................................................. 51

F.    Editace dat                                                                                                                53

F.1.      Editace toku.............................................................................................................................................. 53

F.1.1.     Regenerace.............................................................................................................................................................................................. 53

F.1.2.     Editace os.................................................................................................................................................................................................. 53

F.1.3.     Editace správcovství......................................................................................................................................................................... 58

G.       Vybrané uživatelské scénáře                                                                     59

G.1.      Vyhledání a zobrazení konkrétního jevu........................................................................................ 59

G.2.      Vyhledání a zobrazení obce, volba vrstvy..................................................................................... 60

G.3.      Nalezení a zobrazení objektu v mapě................................................................................................ 60

G.4.      Změna polohy a rotace jevu................................................................................................................ 60

G.5.      Editace osy a správcovství toku....................................................................................................... 60

G.6.      Vyznačení jevu a tisk mapy.................................................................................................................... 60

H.       Informační a chybová hlášení                                                                    60

 

C.   přílohy

 

 1. Stručný model databáze technické evidence ISyPo:
  1. Model zpracovaný v CASE Studio „ISyPo-strucny_model.dm2“,
  2. Dokumentace modelu „ISyPo-strucny_model.doc“.
 1. Popis procedur balíku ISyPo_LRS pro dynamické umísťování jevů na toky pomocí lineárního referenčního systému – „balik_ISYPO_LRS_v5.doc“.
 2. Popis procedur balíku ISyPo_Edit pro grafickou editaci říční sítě včetně podpory struktury říční sítě – „balik_ISYPO_EDIT_v3.doc“.
 3. Popis procedur balíku ISyPo_SPR pro práci s jevem správcovství na toku – „balik_ISYPO_SPR_v5.doc“.

 

D.   terminologie

ISyPo

Integrovaný Systém Povodí – informační systém zabezpečující komplexní potřeby podniku Povodí. Umožňuje správu dat, jejich sdílení a komunikaci mezi jednotlivými články organizační struktury (podnik / závod / provozní středisko / vodní dílo). Je tvořen subsystémy Technická evidence, Ekonomika, Provoz, Správa a rozvoj, Organizační podpora, Správa systému.

Databáze

Zde především relační databáze technicko provozní evidence ISyPo.

ISyPoNET

Intra/Internetová aplikace zpřístupňující data databáze technicko provozní evidence ISyPo postavená na technologii Microsoft ASP.NET.

GISyPoNET

Intra/Internetová aplikace zpřístupňující grafickou složku dat databáze technicko provozní evidence ISyPo postavená na technologii Microsoft ASP.NET a Autodesk MapGuide.

Tok

Základní kořenová entita v databázi ISyPo tvořící strukturu povodí a popsaná definovanými atributy.

Jev

Entita v databázi ISyPo popisující objekt technické evidence případně struktury toku popsaný atributy a definovanými vazbami na jiné jevy.

Struktura toku

Struktura vyjádřená vzájemnými vazbami strukturálních jevů (jedná se o jevy pramen, soutok, odbočení, tok).

Atributy

Rozlišovací rysy, resp. zásadní vlastnosti jevu. Zde jsou to především údaje uložené v databázi ISyPo zobrazované v záložce Vlastnosti. Jsou různé v kontextu k danému jevu.

Metadata

Popisná data jevu (objektu). Zde jsou to především údaje uložené v databázi ISyPo zobrazované v záložce Detail, jako je stav a datumy platnosti jevu, jeho autorizace, ID, lokalizace pod. Jsou stejná pro všechny jevy.

Vazby

Vzájemné relace mezi jevy (každý jev má vždy je evidovánu vazbu nižší).

Vertex

Zde bod zlomu osy toku.

Node

Koncový / počáteční vertex osy.

WGS84

Světový geodetický systém (World Geodetic System) 1984. Světově uznávaný geodetický standard vydaný ministerstvem obrany USA roku 1984, který definuje souřadnicový systém, referenční elipsoid a geoid pro geodézii a navigaci.

LRS

Lineární referenční systém, tj. mechanismus určování polohy jevu na liniové ose pomocí kilometráže, nikoliv pomocí polohy – detailně viz příloha 2.

KB

Kontrolní bod – bod o známé poloze a administrativní kilometráži, který je použit ke kalibraci os.

 

E.   Funkce a vlastnosti

Intranet/internetová aplikace GISyPoNET je původní aplikační řešení zpřístupňující a zobrazující data databáze technicko provozní evidence ISyPo. Aplikace GISyPoNET je postavena na progresivní technologii Microsoft ASP.NET a má za sebou několikaletý vývoj (od 2001) a know-how firmy MGE DATA spol. s r.o. Umožňuje parametrické vyhledávání jevů na tocích a jejich zobrazení v různých mapových podkladech prostřednictvím tenkého klienta (prohlížeče), přičemž 100% podporovaný je Internet Explorer verze 5.5 a vyšší. Vstupní obrazovka obsahující aktuální informace o aplikaci je na následujícím obrázku.

 

E.1.1.   Uživatelské rozhraní

 

Obr. 1: Příklad vstupní obrazovky GISyPoNET

 

 

Aplikace je navržena tak aby mapové okno bylo možné maximalizovat dle dostupného rozlišení monitoru. Při prvním spuštění adresy aplikace GISyPo_WWW je automaticky nainstalován ActiveX prvek Autodesk MapGuide Viewer. Podmínkou správné instalace je povolené stahování a spouštění ActiveX prvků ve webovém prohlížeči. Součástí vstupní obrazovky je také odkaz na možnosti volání aplikace (doplněno Povodím Labe). Po kliknutí na tento odkaz se otevře v prohlížeči nová stránka s odkazy obsahujícími parametry s přednastavenými hodnotami, které přímo ovlivňují zobrazení a chování aplikace GISyPoNET. Následující obrázek je příkladem této stránky tak, jak je nastavena a používána PLA.

 

Obr. 2: Obrazovka s možnostmi parametrického volání aplikace GISyPoNET

 

 

Vlastní aplikaci ve standardním režimu lze samozřejmě z úvodní obrazovky spustit stiskem příslušného tlačítka . Podle potřeby je možné spustit i více oken aplikace. Po spuštění se zobrazí v samostatném okně základní uživatelské rozhraní, obsahující v horní části obrazovky rámec výběrového formuláře. Základní uživatelské rozhraní ilustruje obrázek 3.

 


Obr. 3: Základní uživatelské rozhraní GISyPoNET v prohlížeči

 

 

Pracovní plochu uživatelského rozhraní zobrazovaného v prohlížeči tvoří tyto části (rámce):

·       Výběrový formulář (1) v horní části okna prohlížeče obsahující primární výběrová kritéria pro vyhledávání jevů.

·       Okno legendy (2) sloužící pro zapínání a vypínání mapových vrstev, skupin vrstev a zobrazování jednotlivých jevů na tocích.

·       Mapové okno (3) zobrazující nalezené a zvolené jevy na tocích v mapě.

·       Ovládací panel (4) obsahující funkční tlačítka pro ovládání mapového okna a práci s jevy.

·       Přehledová navigační mapa (5) zobrazující pozici aktuálního výřezu v mapovém okně a umožňující přímou navigaci výřezu.

·       Informační okno (6) obsahující aktuální informace o nalezených jevech a jejich atributech a metadatech.

Pod oknem legendy a mapovým oknem je ještě stavový řádek zobrazující v textové formě informace o činnosti aplikace, aktuální pozici na mapě, měřítku mapy, rozměru jejího výřezu apod.


E.1.2.   Základní funkce

K funkcím GISyPoNET jako nadstavby nad daty technické evidence ISyPo patří:

·       Parametrické vyhledávání jevů na tocích.

·       Zobrazení jevů na tocích ve vybraném vektorovém nebo rastrovém mapovém podkladu.

·       Zobrazení vybraných vlastností a metadat jevů.

·       Změna polohy jevu na toku (pouze pro oprávněné autorizované uživatele).

·       Modifikace grafického průběhu osy toku (pouze pro oprávněné autorizované uživatele).

·       Práce se speciální liniovým jevem správcovství.

·       Tisk mapy nebo její kopírování pro další využití.

·       Práce s uživatelským nastavením aplikace.

·       Specifická funkčnost pro každé povodí.

 

Funkcionalita aplikace je redukovaná pro internetovou verzi, což je okamžitě po přihlášení zřejmé z omezené nabídky funkčních tlačítek v ovládacím panelu. Následující obrázek demonstruje internetovou verzi GISyPoNET.

 

Obr. 4: Omezené uživatelské rozhraní internetové verze GISyPoNET

 

 


E.1.3.   Administrace

Administrace aplikace představuje především nastavení určitých parametrů databáze ISyPo (normy, uživatelské sady, sady, práva uživatelů apod.) Tyto funkce nejsou zahrnuty v aplikaci GISyPoNET. K tomu účelu slouží speciální klient-server SW ISyPO vyvinutý firmou FCC Folprecht. Aplikace GISyPoNET přesto umožňuje nastavit některé parametry v iniciálním souboru „web.config“. Následující tabulka obsahuje vybrané klíče a jejich popisy.

 

Klíč

Popis

Povodi

Kód Povodí provozujícího konkrétní databázi ISyPo.

LogoPovodi

Název grafického souboru loga Povodí.

ObrPovodi

Název grafického obrázku Povodí.

ConnStrGIsypo

Connection string k databázi GISyPo včetně parametrů „Data Source“, „User ID“ a „Password“.

Databaze

Jméno databáze ISyPo.

UzivatelskaSada

Číslo používané uživatelské sady v rámci Povodí.

DefaultTokId

Předdefinované Id toku.

VrstvaSpravcovstvi

Název vrstvy správcovství v definičním souboru Autodesk MapGuide.

VrstvaOsaToku

Název vrstvy osy toku v definičním souboru Autodesk MapGuide.

VrstvaPrehledPovodi

Název vrstvy přehledu povodí v definičním souboru Autodesk MapGuide.

OVGroup

Název skupiny vrstev objektů na toku v definičním souboru Autodesk MapGuide.

InitX, InitY

Koordináty centra mapového okna při prvním spuštění aplikace.

InitScale

Měřítko zobrazené mapového okna při prvním spuštění aplikace.

RegistryCesta

Klíč v registry obsahující connection string (z důvodu zabezpečení).

CABCesta

Cesta k  ActiveX prvku Autodesk MapGuide Viewer

MWFCestaMain

URL definičního souboru mapové kompozice.

Pop1MwxCesta

Cesta k adresářům obsahujícím definiční soubory MWF a MWX pro účely projektu POP1.

MWFCestaOverview

URL přehledové navigační mapy.

PCGISmapy

URL volání aplikace.

SHPCesta

Cesta k adresáři obsahujícímu SHP soubory.

MdbCesta

Cesta k datovému zdroji ve formátu MDB.

ISyPoNET

URL volání aplikace ISYPoNET.

FotoCesta

Cesta k adresáři obsahujícímu fotografie jevů.

DokumentyCesta

Cesta k adresáři obsahujícímu dokumentaci.

VerzeInternet

Logická hodnota (ano/ne) pro povolení/zákaz internetové verze aplikace.

ZakazatVymazJevu

Logická hodnota (ano/ne) pro zákaz/povolení výmazu jevů.

ZakazatEditaciOsy

Logická hodnota (ano/ne) pro zákaz/povolení editace os toků.

ZakazatEditaciJevu

Logická hodnota (ano/ne) pro zákaz/povolení editace jevů.

ZakazatEditaciSpr

Logická hodnota (ano/ne) pro zákaz/povolení editace správy toku.

ZakazatLoadJevu

Logická hodnota (ano/ne) Povodí Vltavy pro oživování „zmrtvených“ jevů ISyPo.

ZakazatParcely

Logická hodnota (ano/ne) pro zákaz/povolení tlačítka s funkcí spouštění aplikace Xanadu.

ZakazatPracovniJevy

Logická hodnota (ano/ne) Povodí Vltavy pro tlačítko s funkcí zákazu pracovních jevů.

ZobrazitZakazaneIkony

Logická hodnota (ano/ne) pro zákaz/povolení zobrazení neaktivních zakázaných tlačítek v ovládacím panelu.

JevyProKontrolBody

Seznam typů jevů, které se automaticky stávají KB, pokud je změněna jejich poloha.

ToleranceMetruProSpravcovstvi

Číselná hodnota tolerance [m] pro umístění počátku jevu správcovství na toku.

ParcelyCesta

URL volání aplikace Xanadu.

GisAdmin

Jméno uživatele (administrátora), pro něhož je ignorována definovaná ochrana jevů.

ZakazatXYVystup

Logická hodnota (ano/ne) Povodí Odry pro zákaz/povolení tlačítka s funkcí vytvoření XML výstupu se souřadnicemi kliku do mapy

XYVystupCesta

URL volání aplikace pro vytváření XML výstupů.

Společný Klíč

Popis

Verze

Číslo verze aplikace GISyPoNET.

OchrJevTab

Název tabulky databáze ISyPo s ochrannými zámky jevů.

OVTab

Název pohledu GISyPo s objekty na toku.

GIsypoDetail

Název formuláře .NET pro zobrazení detailu jevu.

UpozorneniNaPocetJevu

Počet  jevů při jehož dosažení aplikace generuje upozornění (před vlastním spuštěním SQL dotazu do databáze ISyPo).

ZakazatPocetJevu

Počet  jevů při jehož dosažení aplikace neumožní spuštění SQL dotazu do databáze ISyPo.

PrvniRadekSirekSloupcu

Logická hodnota (ano/ne) výhradně pro ladění aplikace.

 

 

 

Poznámka: Aplikace GISyPoNET umožňuje volání s parametrem (např. „SPR“ - úloha správcovství). Při zavolání aplikace s konkrétním parametrem jsou aktivovány klíče v souboru „web.config“, které mají před názvem tentýž parametr jako prefix. Takto lze operativně měnit chování aplikace, resp. podobu ovládacího panelu (objeví se pouze vybraná množina tlačítek).

 


E.2.     Parametrické vyhledávání

Součástí výběrového formuláře je sada ovládacích prvků pro zadání primárních výběrových kritérií jevů. Vzhledem k tomu, že vyhledávání pracuje nad všemi daty technické evidence, musí být výběrová množina omezena. Bez omezení výběru aplikace generuje upozornění: „Počet vybraných jevů (y) přesahuje limit x. Proveďte upřesnění výběrových kritérií.“ – viz obrázek 6. Ovládací prvky jsou zřejmé z obrázku 5.

 

Obr. 5: Ovládací prvky výběrového formuláře

 

 

 

Obr. 6: Příklad upozornění generovaného při výběrové množině přesahující limit

 

 

E.2.1.   Seznam „Typ výběru:“

Výběrovou množinu lze určit v seznamu typu výběru. V kontextu této volby se pak změní vlastní podoba výběrového formuláře. Pro „Jevy na toku“ odpovídá obrázku 4., jiný je pro „Kraje“ a „Okresy“, kde již nelze výběr omezit dalšími parametry. Při volbě „Obce …“, „Katastrální území“, případně dle další nabídky je možné výběr omezit ještě názvem nebo částí názvu příslušné obce, území nebo úseku.


E.2.2.   Seznam „Tok“

Po volbě „Jevy na toku“ lze dále pracovat s vlastním seznamem toků, kde je uveden název toku a jeho IDVT (resp. „Bez názvu x“ u nepojmenovaných toků). Jako výběrové kritérium je možno vybrat konkrétní tok, nebo zvolit „- všechno -„, což je uvedeno jako první položka nabízeného seznamu.

Pokud je zaškrtnut box „pouze pojmenované toky“ (viz obr.5), je generován seznam pouze těch toků, které mají název, tedy toky s názvem „*“ jsou vynechány. Za názvem toku je zobrazeno IDVT. Seznam je řazen abecedně. Tok lze snadno vybrat postupným psaním počátečních písmen názvu (platí pro prohlížeč IE8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je odškrtnut box „pouze pojmenované toky“ (viz obr.5), jsou zobrazeny veškeré toky včetně těch s názvem „*“. Na první pozici je zobrazeno IDVT a teprve potom název toku. To umožňuje snadné vyhledávání toku pomocí postupně psaných cifer čísla IDVT (platí pro prohlížeč IE8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.3.   Seznam „Typ jevu“

V seznamu jsou dostupné veškeré jevy na toku včetně strukturálních jevů. Jako výběrové kritérium je možno vybrat konkrétní typ jevu, nebo zvolit „- všechno -„, což je uvedeno jako první položka nabízeného seznamu. Nabídka je kontextová, tedy seznam dostupných jevů na toku odpovídá vybranému toku v předchozí volbě.

 

 

 

 

 

 

 


E.2.4.   Pole „Název jevu“

Textové pole slouží k omezení vyhledávání konkrétního strukturálního jevu nebo skupiny jevů. V poli je možné použít hvězdičkovou „*” konvenci (stejným způsobem i znak „%“) společně s částmi zapsaných textových řetězců – viz příklad zápisu na začátku tohoto odstavce (takto lze např. omezit výběr mostů na všechny „dálniční“, „silniční“ a „železniční“). Textové pole není „Case sensitive“, čili se nerozlišují malá a velká písmena.

 

Poznámka: V internetové verzi GISyPoNET není textové pole „Název jevu“ dostupné pro zápis.

E.2.5.   Pole „Km od  Km do“

Dvojice textových polí sloužící k omezení vyhledávání zadáním číselných údajů (počáteční a koncové kilometráže na toku). Je možné zadat pouze numerické údaje vč. desetinné čárky nebo tečky (po zápisu textu aplikace oznámí chybu „E503 - chybné zadání km_od (km_do) obsahující pravděpodobně nenumerický znak.“). Pole „Km od“ a „Km do“ umožní omezit výběr jevů pouze ve zvoleném rozsahu délky toku. Hodnota koncové kilometráže nesmí být nižší než počáteční (v tomto případě aplikace hlásí chybu „E504 - chybný interval kilometráže (km_od > km_do)“), lze však zadat pouze jeden z obou omezujících údajů kilometráže.

 

Poznámka: V internetové verzi GISyPoNET nejsou textová pole „Km od“ a „Km do“ dostupná pro zápis.

 

 

 

Parametry vyhledávání lze libovolně dle potřeby kombinovat, není však možné zadat interval kilometráže bez volby konkrétního toku. Naopak po volbě konkrétního toku jsou automaticky do polí kilometráže přeneseny údaje o počáteční a koncové kilometráži toku. Po nastavení parametrů pro vyhledání pomocí ovládacích prvků a textových polí a stisku tlačítka  dojde k výběru dat splňujících zadaná kritéria z databáze technické evidence ISyPo a jejich následujícímu zobrazení:

·       v okně legendy jsou zobrazeny dostupné vrstvy, tj. bilance, vodní útvary, jevy na toku, popisy, záplavová území, územní jednotky, listoklady, vrstvy mapových podkladů a další,

·       v mapovém okně je zobrazen zvolený tok v celé délce nebo jeho úsek omezený zadanou kilometráží na relevantním mapovém podkladu (je-li dostupný mapový server),

·       v přehledové navigační mapě je zobrazena pozice aktuálního výřezu v mapovém okně,

·       v informačním okně se vypíši všechny jevy na toku seřazené v tabulce podle kilometráže včetně základních údajů o nich, vybraných metadat a aktivních odkazů.

 

Pokud je počet jevů pro výběr větší než přededefinovaný, aplikace vygeneruje upozornění – viz následující obrázek. Je na uživateli, zda bude pokračovat v předefinovaném výběru nebo jej zruší.

 

Obr. 7: Příklad upozornění generovaného při výběru větším než předdefinovaný

 

 

Pro vymazání údajů ve výběrovém formuláři (resp. jeho uvedení do výchozího stavu) je určeno tlačítko .

 


E.3.     LEGENDA

Mapová legenda zobrazená v levé části obrazovky aplikace je seznamem vrstev přítomných v mapovém výřezu. Mapové vrstvy jsou v legendě pojmenovány a:

·       řazeny podle jejich polohy (priority zobrazení) v mapě,

·       tematicky sdruženy do skupin vrstev (např. Územní jednotky),

·       zobrazovány podle jejich přítomnosti v mapovém výřezu - zobrazení každé vrstvy je omezeno na určitý interval měřítka mapového výřezu.

Příklad skupin vrstev legendy je na následujícím obrázku.

 

Obr. 8: Sbalené skupiny vrstev legendy zobrazené v okně

 

 

E.3.1.   Ovládání legendy

Skupiny vrstev nebo jednotlivé vrstvy lze zapínat/vypínat pomocí příslušného checkboxu , dvojklikem na symbol  je možné rozbalit/sbalit vrstvy dané skupiny. Opět dvojklikem na symbol  vedle každé vrstvy se rozbalí/sbalí jednotlivé objekty vrstvy nebo jevy na toku včetně zobrazení piktogramu vedle názvu. Vhodnou volbou vrstev lze dosáhnou požadovaného zobrazení v mapovém okně podobně jako na následujícím obrázku.

 


Obr. 9: Příklad zobrazení vybraných vrstev v mapovém okně

 

 

Skupiny vrstev lze uvedeným způsobem rozbalit/sbalit postupně, avšak pro okamžitý efekt jsou v ovládacím panelu k dispozici tlačítka Rozbalit legendu pro rozbalení a Sbalit legendu pro sbalení všech skupin vrstev legendy – podobně jako na obrázku 8. K dispozici je také po kliknutí pravého tlačítka myši odpovídající kontextové menu, pomocí něhož jsou dostupné funkce pro překreslení odpovídajících vrstev nebo objektů v mapovém okně (Rebuild), rozbalení vrstev nebo objektů (Collapse), zapnutí všech vrstev zvolené skupiny (Turn On All Layers), nebo jejich vypnutí (Turn Off All Layers).

 

E.3.2.   Načtení a uložení legendy

Uživatelé mají dostupnou funkci načíst/uložit nastavení legendy (tj. aktuální stav zapnutých a vypnutých skupin vrstev a jednotlivých vrstev). Mají tak možnost vytvořit si katalog legend, použitelný pro pozdější načtení a odpovídající rychlé zobrazení v mapovém okně. Dialog této funkce lze zavolat stiskem tlačítka Načíst/uložit nastavení legendy v ovládacím panelu, viz následující obrázek. Po stisku tlačítka  je nutno novou legendu pojmenovat a poté uložit. Při načtení je možné vybrat ze seznamu existujících uživatelů a jimi uložených legend. To znamená, že lze používat i legendy jiných uživatelů. Po volbě legendy a stisku tlačítka  je okamžitě načtena uložená legenda a odpovídajícím způsobem zobrazena v mapovém okně. Vybrané legendy lze odstranit pomocí tlačítka , v dialogovém okně se poté objeví hlášení „Legenda byla vymazána“.

 


Obr. 10: Dialog načtení a uložení legendy

 

 

Poznámka: Ukládání nových a výmaz existujících legend je dostupné jak v intranetové, tak v internetové verzi GISyPoNET. Podmínkou pro tuto operaci je ovšem nutné přihlášení a autorizace uživatele.

 


E.4.     mapové okno

V mapovém okně jsou kromě mapového výřezu v odpovídajícím měřítku (je-li dostupný mapový server) prezentována ostatní geografická data, tedy:

·       jevy na tocích,

·       osy toků,

·       digitální kilometráže toků,

·       geografické prezentace hranic zátopových území,

·       územní jednotky,

·       podkladová data z datového skladu DMÚ 1:25000 (VTOPÚ Dobruška),

·       rastrová podkladová data měřítek 1:200000, 1:50000 a 1:5000,

·       letecké snímky,

·       katastrální mapy,

·       a další viz legenda.

Mapové okno umožňuje interaktivní práci. Po přiblížení kurzoru k libovolnému objektu se zobrazí rychlá informace o objektu a příslušné info v informačním řádku - viz následující obrázek.

 

Obr. 11: Příklad zobrazení rychlé informace v mapovém okně

 

 


Kontextové menu lze pak otevřít klikem pravého tlačítka myši kdekoliv v mapovém okně. Pomocí něj lze nastavovat vybrané parametry zobrazení, tisknout, kopírovat a využívat další funkce, které jsou dostupné také prostřednictvím některých tlačítek ovládacího panelu.

 

 

 

E.4.1.   nastavení aplikace

Po volbě „Nastavení aplikace/Nastavení…“ lze v dialogu – viz následující obrázek, modifikovat tyto konkrétní parametry zobrazení:

·       mapové jednotky (Map Units),

·       způsob výběru objektů (Selection Mode), tj. Centroid (kdy musí být objekt uvnitř výběrové oblasti) nebo Intersection (objekt stačí protnout),

·       zobrazovat polohu kurzoru (Display mouse position), tj. souřadnice X a Y v informačním řádku,

·       zobrazovat měřítko mapového výřezu (Display Map Scale) v informačním řádku,

·       zobrazovat šířku mapového výřezu (Display Map Width) v informačním řádku.

 

Obr. 12: Dialog Nastavení…

 

 

E.4.2.   Tisk

Volbou „Tisk/Nastavení tisku…“ lze v dialogu – viz následující obrázek, ovlivnit některé parametry tiskové stránky. Především její obsah, tj. text a zobrazení titulku, legendu, URL tiskové strany, zobrazení lišty měřítka (Scale bar), data a času tisku a šipky ukazující orientaci mapy k severu (North arrow). Kromě toho je možné tisknout mapu přizpůsobenou velikosti stránky (Fit to page) nebo v konkrétním měřítku (Specify scale).

 


Obr. 13: Dialog Nastavení tisku…

 

 

Volbou „Tisk/Tisk…“ se otevře dialog pro výběr tiskárny případně její nastavení a konečně vlastní tisk – příklad tiskové stránky je na následujícím obrázku. Dialog nastavení tiskárny se liší podle konkrétní připojené tiskárny.

 

Obr. 14: Příklad tiskové stránky

 

 

E.4.3.   Kopie

Volba „Kopie/Kopírovat“ zkopíruje aktuální mapový výřez jako Windows metafile do schránky Windows např. pro použití v dokumentu MS Word apod. Mapu lze vložit na patřičné místo dokumentu pomocí kombinace kláves [Ctrl+V] nebo volbou z menu „Úpravy/Vložit“ apod. Použitím volby „Kopie/Jako adresu“ se do schránky zkopíruje pouze URL mapového výřezu, např. takto: http://www.pla.cz/gis/mwf/pola7net.mwf?ToolBar=Off&ReportTarget=FrameAtrib&ErrorTarget=_new&LayersViewWidth=170&LAT=-1003631.812511&LON=-748705.542449&WIDTH=2.698997&UNITS=mi&EXT=.MWF.

E.4.4.   Pohled

Pro operativní modifikaci zobrazení slouží následující volby kontextového menu. „Pohled/Posuv“ změní podobu kurzoru a umožní stiskem levého tlačítko myši a tažením posunout mapový výřez o definovaný úsek ve zvoleném směru. Volba „Pohled/Přiblížit“ změní kurzor do podoby lupy a po kliknutí do konkrétního bodu mapového okna zvětší pohled 2x a vycentruje mapu podle zvoleného bodu. Přidržením levého tlačítka myši a tažením lze vymezit obdélník pro překreslení. Podobně volba „Pohled/Vzdálit“ po kliknutí do mapy zmenší pohled 2x a opět vycentruje mapu dle zvoleného bodu. Volba „Pohled/Zobrazit vše“ překreslí mapový výřez do základního zobrazení ve výchozím měřítku podobně jako v následujícím obrázku.

 

Obr. 15: Základní zobrazení po volbě „Pohled/Zobrazit vše“

 

 


Poznámka: V průběhu stahování dat a překreslování mapy (např. po výše uvedených volbách) lze kliknutím pravého tlačítka myši a volbou „Stop“ pozastavit probíhající akci, „Continue“ pokračovat. Stejně se chová i klávesa [Esc].

 

Volbou „Pohled/Šířka mapy…“ lze v jednoduchém dialogu viz následující obrázek nastavit šířku zobrazení mapového výřezu v aktuálních délkových jednotkách.

 

Obr. 16: Dialog nastavení šířky zobrazení mapového výřezu

 

 

Volbou „Pohled/Měřítko mapy…“ lze v podobném dialogu viz následující obrázek nastavit nové měřítko mapového výřezu pro překreslení.

 

Obr. 17: Dialog nastavení měřítka mapového výřezu

 

 

Volba „Pohled/Přiblížit vybrané“ je aktivní pouze v případě vybraných objektů v mapovém výřezu (samotný výběr je možný pouhým kliknutím na objekt, výřezem, kruhovou oblastí, polygonem nebo podle typu a charakteristiky objektu). Po aktivaci přiblížení se překreslí mapový výřez tak, aby všechny vybrané objekty byly umístěny v největším možném měřítku v mapovém okně. Volba „Pohled/Předchozí pohled“ vrátí zobrazení v mapovém okně o krok zpět.

E.4.5.   Záložky

Aplikace nabízí také možnost vytváření a ukládání tzv. záložek, což jsou okamžité mapové výřezy. Volbou „Záložky/Přidat záložku…“, jejím pojmenováním v dialogovém okně viz následující obrázek a uložením zaznamenáme koordináty vybraných výřezů pro budoucí použití. Kdykoliv v průběhu práce nebo při dalším přihlášení je pak možné záložky operativně využívat.

 


Obr. 18: Dialog přidání a pojmenování nové záložky

 

 

Nové záložky se okamžité po uložení nabízí v kontextovém menu pod čarou. Po výběru uložené záložky dojde k překreslení odpovídajícího mapového výřezu. Záložky jsou použitelné pro všechny uživatele, tzn. že nejsou omezeny na konkrétní uživatelský účet. Volbou „Záložky/Odstranit záložku…“ lze jednoduše v dialogovém okně viz následující obrázek vybrané záložky vymazat.

 

Obr. 19: Dialog odstranění existující záložky

 

 

E.4.6.   Výběr

Kromě standardního výběru objektů kliknutím nebo výřezem v mapovém okně, je možné využít funkcí nabízených kontextovým menu. Volba „Výběr/Zoom na…“ umožňuje v dialogu zvolit

různé kategorie objektů podle např. id nebo jména kraje, obce, toku, jevu apod. Pro Povodí Labe konkrétně: Dílčí povodí dle HLGP, E_MCHÚ dle části názvu, E_VCHÚ dle části názvu, id_katastry, id_kraje, id_obce, id_obcepov, id_obceroz, id_okresy, Jména katastrálních území, Jména obce, Jména okresu, Lokality objektu PLa dle adresy, Mapový list 1:1000, Mapový list 1:5000, Objekty ISyPo dle JEV_ID, Plavební KM dolního Labe, PVZ VH bilance dle č.VHB, PVZ VH bilance dle názvu místa, Toky dle IDVT, Toky dle JEV_ID, Toky dle názvů DiBaVoD, VÚ dle ID povrchových tekoucích vod, VÚ dle názvu povrchových tekoucích vod. Příklad výběru a jeho možné upřesnění v dalším kroku ukazují následující obrázky. Do pole Location se vždy zapisuje konkrétní hodnota jako kritérium výběru z dané kategorie. Použitím této funkce nejsou objekty vybrány, pouze mapový výřez je překreslen tak aby zvolené objekty byly dostupné v mapovém okně.

 

Obr. 20: Dialog výběru „Zoom na…“

 

 

Obr. 21: Dialog upřesnění výběru

 

 

Volba „Výběr/Výběr objektů…“ nabízí kontextový výběr objektů dle volby mapové vrstvy nebo vybraných sad objektů – seznam „Map layers“ a jí přiřazených vlastností, grafických entit nebo objektů – seznam „Map features“. V seznamu „Map features“ nemusí být vybrána pouze jediná položka, výběr lze optimalizovat standardním (ve Windows) použitím kláves [Ctrl] a [Shift] a klikáním myší. Příklad výběru je na následujícím obrázku:

 


Obr. 22: Příklad výběru v dialogu „Výběr/Výběr objektů…“

 

 

Volbou „Výběr/Kruh“ nebo „Výběr/Polygon“ je možno omezit výběr objektů v mapovém okně geometrickým tvarem. V případě výběru kruhem je určující střed (kliknutí levým tlačítkem myši) a poloměr určený tažením, podobně jako na následujícím obrázku.

 

Obr. 23: Příklad výběru objektů kruhem s určeným středem a poloměrem

 

 

Vrcholy polygonu při výběru lze ohraničit kliky levým tlačítkem, jeho uzavření pak pravým tlačítkem myši. Vybrané objekty jsou v mapovém okně obarveny. Podle nastavení aplikace „Centroid/Intersection“ jsou vybírány objekty buď uvnitř oblasti, nebo průsečíkem. Po výběru objektů některým z uvedených způsobů se aktivuje volba „Výběr/Ve výběru…“, kterou je možné omezit výběr na konkrétní mapové vrstvy. V dialogu se zobrazí všechny dostupné a opět použitím kláves [Ctrl] a [Shift] je možné vybrat potřebnou množinu podobně jako na následujícím obrázku.

 

Obr. 24: Příklad výběru v dialogu „Výběr/Ve výběru…“

 

 

Použití volby „Výběr/Zrušit výběr“ zruší všechny vybrané objekty v mapovém okně.

 

Poznámka: Následující výběr vždy ruší předchozí výběr objektů, není-li stlačena klávesa [Shift]. V důsledku toho platí, že je možné pomocí klávesy [Shift] kombinovat některé způsoby výběru pro vymezení žádané množiny objektů v mapovém okně.

E.4.7.   Nástroje

V případě vybraných objektů v mapovém okně je dostupná volba „Nástroje/Informace…“. Po jejím použití se objeví dialog výběru dostupných reportů (Available reports), kde lze zvolit konkrétní z nich podobně jako na následujícím obrázku, potvrdit a poté se v informačním okně zobrazí základní informace o nalezených objektech a jejich vybraných metadatech viz obrázek 26.

 

Obr. 25: Příklad výběru v dialogu „Nástroje/Informace…“

 

 


Obr. 26: Příklad informací o vybraných objektech v informačním okně

 

 

Volba „Nástroje/Zóna…“ je rovněž dostupná až po výběru konkrétních objektů v mapovém okně. Umožňuje vykreslit zónu kolem vybraných objektů podle parametrů definovaných v dialogu, tj. v definované vzdálenosti (Buffer offset distance), a jako jednu nebo více samostatných zón (Construct one buffer for all selected map features), vybranou barvou a tloušťkou, případně s vyplněním nebo transparentní. Dialog je na následujícím obrázku.

 

Obr. 27: Dialog volby „Nástroje/Zóna…“

 

 

Po potvrzení se v mapovém okně vykreslí kolem vybraných objektů odpovídající zóna nebo zóny, se kterými lze pak pracovat jediným kliknutím myší – viz následující obrázek.

 


Obr. 28: Příklad zóny výběru

 

 

Volba „Nástroje/Měřit vzdálenost“ slouží k „odpichování“ a průběžnému měření vzdáleností na zobrazeném mapovém výřezu. Kliknutím myší kdekoliv v mapovém okně se definuje výchozí bod, od kterého se natažením určí měřený úsek. Další kliknutí určuje koncový bod tohoto měřeného úseku, který je současně počátečním bodem úseku dalšího atd. Jako rychlá informace se vedle kurzoru průběžně aktualizuje okamžitá vzdálenost (Distance) a také celková odměřená vzdálenost v příslušných délkových jednotkách (Total). Měřené úseky lze vynulovat kliknutím pravého tlačítka nebo dvojklikem myší kdekoliv v mapovém okně. Způsob a výsledek měření naznačuje následující obrázek.

 


Obr. 29: Příklad měření vzdálenosti volbou „Nástroje/Měřit vzdálenost“

 

 

Volba „Nástroje/ Reload“ způsobí překreslení mapového výřezu v mapovém okně, tzn že zruší výběry všech objektů, zóny apod.

E.4.8.   Nápověda

V kontextovém menu mapového okna je dostupná také volba „Nápověda/Nápověda“, po jejímž použití se otevře samostatné okno prohlížeče s HTML nápovědou aplikace GiSyPoNET (je-li dostupná). Volba „Nápověda/O programu Autodesk MapGuide…“ zobrazí standardní info Autodesk MapGuide Viever (včetně čísla jeho verze), což je ActiveX prvek v „pozadí“ aplikace GiSyPoNET.

 

Poznámka: Stisk klávesy  dostupné ve výše uvedených volbách způsobí otevření on-line nápovědy Autodesk MapGuide® (anglicky) v samostatném okně prohlížeče.

 


E.5.     Ovládací panel

Na ovládacím panelu v pravé části pracovní plochy jsou k dispozici ovládací prvky (tlačítka) převážně mapového okna aplikace viz obrázek 3 (pro intranetovou verzi aplikace), případně obrázek 4 (pro omezenou verzi dostupnou z internetu). Funkce části z nich odpovídá volbám kontextového menu mapového okna a již byla vysvětlena v předchozí kapitole. Platí, že ovládací prvky jsou použitelné až po úplném překreslení mapového výřezu (překreslování indikuje upozornění "Requesting dynamic map layers…" v informačním řádku). Po přiblížení kurzoru myši nad tlačítko se objeví kontextová nápověda o jeho funkci, tzv. tooltip. Z hlediska funkce lze tlačítka ovládacího panelu rozdělit do několika logických skupin.

E.5.1.   Funkce zobrazení

Přiblížit „Přiblížit“ – stejně jako kontextová volba „Pohled/Přiblížit“ změní kurzor do podoby lupy a po kliknutí do konkrétního bodu mapového okna zvětší pohled 2x a vycentruje mapu podle zvoleného bodu. Přidržením levého tlačítka myši a tažením lze vymezit obdélník pro překreslení.

Oddálit „Oddálit“ – stejně jako volba „Pohled/Vzdálit“ změní kurzor do podoby lupy a po kliknutí do mapy zmenší pohled 2x a opět vycentruje mapu dle zvoleného bodu.

Jdi na ... „Jdi na…“ – stejně jako volba „Výběr/Zoom na…“ umožňuje v dialogu zvolit

různé kategorie objektů podle např. id nebo jména kraje, obce, toku, jevu apod. a překreslí mapový výřez tak, aby zvolené objekty byly dostupné v mapovém okně.

Zoom na definované souřadnice ve WGS84 „Zoom na definované souřadnice ve WGS84“ (do aplikace doplnil P. Staněk z Povodí Labe) – změní ovládací panel v dialog viz následující obrázek, ve kterém lze zadat konkrétní zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku pro zobrazení v mapovém okně. Mapový výřez bude překreslen po stisku tlačítka , tlačítkem  lze předdefinované souřadnice vynulovat. Návrat zpět k ovládacímu panelu umožní stisk tlačítka .

 


Obr. 30: Dialog v ovládacím panelu pro volbu definovaných souřadnic

 

 

Posuv „Posuv“ – stejně jako volba „Pohled/Posuv“ změní podobu kurzoru a umožní stiskem levého tlačítko myši a tažením posunout mapový výřez o definovaný úsek ve zvoleném směru.

Přiblížit vybrané objekty „Přiblížit vybrané objekty“ – stejně jako volba „Pohled/Přiblížit vybrané“ překreslí mapový výřez tak, aby všechny vybrané objekty byly umístěny v největším možném měřítku v mapovém okně. Musí být vybrán alespoň jeden objekt.

Zobrazit vše „Zobrazit vše“ – stejně jako volba „Pohled/Zobrazit vše“ překreslí mapový výřez do základního zobrazení ve výchozím měřítku.

Předchozí pohled „Předchozí pohled“ – stejně jako volba „Pohled/Předchozí pohled“ vrátí zobrazení v mapovém okně o krok zpět.

Pohled do měřítka „Pohled do měřítka“ – stejně jako volba „Pohled/Měřítko mapy…“, kdy lze v  dialogu nastavit nové měřítko mapového výřezu pro překreslení.

Překreslit „Překreslit“ – podobně jako volba „Nástroje/ Reload“ způsobí překreslení mapového výřezu v mapovém okně, nezruší ovšem výběry všech objektů, zóny apod.

E.5.2.   Funkce informační

Měřit vzdálenost „Měřit vzdálenost“ – stejně jako volba „Nástroje/Měřit vzdálenost“ slouží k „odpichování“ a průběžnému měření vzdáleností na zobrazeném mapovém výřezu.

Info o objektu „Info o objektu“ – stejně jako volba „Nástroje/Informace…“ zobrazí dialog výběru dostupných reportů (Available reports) a poté v informačním okně zobrazí základní informace o nalezených objektech a jejich vybraných metadatech. Musí být vybrán alespoň jeden objekt.

Převod do WGS84 Převod do WGS84 – po kliknutí do zvoleného místa mapového výřezu zobrazí aplikace informaci o souřadnicích tohoto bodu převedených do WGS84 podobně jako v následujícím obrázku.

 

Obr. 31: Příklad informace o WGS84 souřadnicích bodu zvoleného bodu

 

 

Nápověda „Nápověda“ – podobně jako volba „Nápověda/Nápověda“, avšak po jejímž použití se otevře dialog stažení souboru nápovědy „gisypo_www.chm“. Soubor je po potvrzení možno otevřít nebo uložit do zvolené lokální složky.

Seznam vrstev datového skladu „Seznam vrstev datového skladu“ – otevře nové okno prohlížeče se seznamem existujících vrstev datového úložiště (je-li dostupný).

E.5.3.   Funkce výběru objektu

Výběr „Výběr“ – umožní výběr objektu kliknutím na něj nebo obdélníkovým výřezem pomocí kliknutí a tažení kurzoru.

Zrušit výběr „Zrušit výběr“ – stejně jako volba „Výběr/Zrušit výběr“ zruší všechny vybrané objekty v mapovém okně.

Výběr - kruh „Výběr – kruh“ – stejně jako volba „Výběr/Kruh“ umožní omezit výběr objektů kruhem s definovaným středem (kliknutí levým tlačítkem myši) a poloměrem určeným tažením.

Výběr - polygon „Výběr – polygon“ – stejně jako volba „Výběr/Polygon“ umožní omezit výběr objektů polygonem s vrcholy ohraničenými kliky levým tlačítkem. Polygon se uzavře pravým tlačítkem myši.

E.5.4.   Funkce ostatní

Aplikace eObce (Xanadu) „Přepnutí do aplikace eObce (Xanadu)“ – přepne do aplikace Xanadu (podrobnosti viz příslušná dokumentace). Prostředí je na následujícím obrázku.

 


Obr. 32: Prostředí aplikace eObce (Xanadu)

 

 

E.5.5.   Funkce polohy

 „Změnit polohu jevu TPE na toku. Vyberte jev TPE...“ – umožní změnit polohu jevu na toku. Není-li vybrán konkrétní jev, vygeneruje aplikace upozornění „Vyberte 1 objekt. (objekt na toku)“. Po vybrání jevu a aktivování funkce změny polohy se jev přemístí na bod určený kliknutím myši – viz následující obrázek.

 

Obr. 33: Změna polohy jevu – před a po změně

 

Poznámka: Po posunu jevu TPE po ose toku se posunutý bod stává kontrolním bodem (KB) – to je někdy nežádoucí a je nutné změnit KB zpětně na původní, což lze pomocí tlačítka Zrušit kontrolní bod „Změna statusu jevu TPE (kontrolní bod, bod GPS atd.). Vyberte jev TPE...“.

 

 „Zpět – návrat původní polohy jevu TPE“ – umožní vrátit přemístěný jev do původní polohy.

 „Změnit rotaci jevu TPE na toku. Vyberte jev TPE...“ – umožní změnit rotaci jevu na toku podobným způsobem jako při změně polohy. Kliknutí však v tomto případě určuje úhel natočení vůči předchozí poloze jevu – viz následující obrázek. Po změně rotace jevu nelze použít funkci „Zpět – návrat původní polohy jevu TPE“, aplikace vygeneruje upozornění „Nelze provést undo“.

 

Obr. 34: Změna rotace jevu

 

 

Zrušit kontrolní bod „Změna statusu jevu TPE (kontrolní bod, bod GPS atd.). Vyberte jev TPE...“ – umožní změnit status vybraného jevu volbou příslušného radiobuttonu v dialogovém okně podobně jako v následujícím obrázku.

 


Obr. 35: Dialog změny statusu jevu

 

 

Poznámka: V internetové verzi GISyPoNET nejsou funkce polohy dostupné.

E.5.6.   Funkce editační

hlLogin „Přihlásit pro editaci“ – umožní přihlásit a autorizovat uživatele pro editační mód – víz následující obrázek. V případě nesprávného jména či hesla uživatele vygeneruje aplikace upozornění „E003 – Neplatný uživatel nebo heslo“.

 

Obr. 36: Dialog přihlášení uživatele pro editaci dat

 

 

 „Regenerace KB a umístění objektů na ose“ – umožní částečnou regeneraci osy zvoleného toku, tj. zjištění resp. nápravu umístění jevů na osu toku. Provádí se kontrola KB:

·       Zda KB leží v blízkosti osy.

·       Zda jsou KB řazeny na ose správně pomocí kilometráže (při přehozené kilometráži se vylučuje KB, který způsobil přehození a osa je do nápravy stavu vyloučena z LRS – závažná chyba).

·       Ostatní body určené k umístění na ose jsou umístěny pomocí kilometráže.

V případě, že nebyl vybrán tok, vygeneruje aplikace upozornění „Vybraný objekt není typu (osa toku) a není ho možno proto měnit“. Po ukončení částečné regenerace zobrazí aplikace výsledek podobně jako v následujícím obrázku.

 

Obr. 37: Příklad výsledku Regenerace KB a umístění objektů na ose

 

 

 „Kompletní regenerace (KB, jevy, struktura, dkm, akm, správa)“ – umožní kompletní regeneraci osy zvoleného toku podobným způsobem jako předchozí funkce. Navíc generuje staničení toku po 100 metrech pomocí administrativní a digitální kilometráže, případně přepočet administrativní kilometráže strukturálních jevů (soutok, odbočení atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství operací, je nutno tento způsob regenerace používat velmi citlivě – u dlouhého toku může trvat i několik minut. Po ukončení regenerace zobrazí aplikace výsledek podobně jako v předchozím nebo v následujícím obrázku.

 

Obr. 38: Příklad výsledku kompletní regenerace

 

 

* „Fyzicky vymazat objekt TPE“ je operace, která po provedení určitých kontrol a po varovné hlášce provede úplný výmaz jevu na toku. K provedení této operace musí mít uživatel právo k výmazu jevů. Operace je povolena i v případě, že jev má pod sebou nižší jevy, o čemž je uživatel informován. Nejprve je uživatel vyzván k provedení kontroly na nižší jevy a to následujícím dialogem:

 

 

Zde má uživatel možnost provést storno operace, nebo pokračovat. Dále je provedena kontrola na oprávnění k výmazu jevu. Pokud není uživatel oprávněn, obdrží následující informaci a dále nemůže pokrčovat:

 

Pokud je uživatel oprávněn k výmazu, je provedena kontrola na přítomnost nižších jevů. Pokud nižší jevy existují, je generováno následující upozornění:

 

 

Ještě zde má uživatel možnost provést storno operace. Pokud i přesto pokračuje ve výmazu, provede se rozsáhlý kaskádový výmaz, který fyzicky odstraní jev na toku a veškeré jeho jevy nižší. Např. v případě mazání jevu JEZ může dojít k odstranění jezových polí (JE_POLE) a dalších nižších jevů.

 

 

 

 „Přejít do menu editace os...“ – změní ovládací panel v dialog viz následující obrázek, ve kterém lze zobrazovat, posunovat, vkládat a odstraňovat vertexy osy vybraného toku. S patřičnými právy je také možné vložit nový tok do ISyPo, případně vymazat tok, ke kterému nepřísluší žádné jevy. Návrat zpět k ovládacímu panelu umožní stisk tlačítka .

 


Obr. 39: Menu editace os

 

 

Poznámka: Podrobněji jsou rozebrány možnosti editace v kapitole „Editace dat“, detailně pak v příloze č.3.

 

 „Vložit jev správcovství na tok. Vyberte tok...“ – umožní vložit jev správcovství na zvolený tok a to jako správu celého toku (není-li přiřazen správce), nebo počátek dělené správy v místě některého jevu nebo v místě, kde není definován žádný jev. Po výběru konkrétního toku je nutno zaškrtnutím checkboxu a výběrem správce potvrdit akci – viz následující obrázek.

 

Poznámka: Aplikace dovolí pouze dva stavy - správce povodí nebo jiný správce.

 

Obr. 40: Dialog vložení jevu správcovství na tok

 

 

 „Posun počátku správcovství. Vyberte jev správcovství...“ – po výběru jevu správcovství umožní posunout jeho počátek do definovaného místa, nebo místa některého jevu. Po výběru skupiny vrstev „SPRGroup“ a vrtvy „správcovství“ v okně legendy se obarví linie toků podle existujících správcovství a je nutno vybrat tok – viz následující obrázek.

 

Obr. 41: Příklad výběru toku pro posun počátku správcovství

 

 

Po stisku tlačítka  je nutno potvrdit zvolit příslušný umístění počátku správcovství v dialogu viz následující obrázek a potvrdit tlačítkem .

 


Obr. 42: Dialog posunu počátku správcovství na toku

 

 

Po posunu správcovství do zvoleného bodu dojde k překreslení situace v mapovém okně – viz následující obrázek.

 

Obr. 43: Posun počátku správcovství

 

 

 „Autorizace správcovství. Vyberte jev správcovství...“ – po výběru jevu správcovství jej umožní autorizovat. Autorizovat je možné pouze jev správcovství, který je ve správě povodí, při výběru jiného jevu a stisku tlačítka generuje aplikace upozornění – viz následující obrázek.

 

Obr. 44: Upozornění při pokusu o autorizaci jevu správcovství v jiné správě

 

 

Po vložení správy povodí a stisku  bude tok korektně autorizován. Situace před a po autorizaci (změna barvy linie osy toku) je zřejmá na následujícím obrázku.

 

Obr. 45: Autorizace správcovství – před a po autorizaci

 

 „Výmaz jevu správcovství. Vyberte jev správcovství...“ – umožní smazat vybraný jev správcovství. Po volbě jevu správcovství a stisku tlačítka generuje aplikace upozornění – viz následující obrázek. Po výmazu jevu správcovství je situace v mapovém okně překreslena a tok bez správy je obarven modře podobně jako na obrázku 43.

 

Obr. 45: Upozornění při výmazu jevu správcovství

 

 

Poznámka: Správcovství má počátek a nemá konec – končí bud v prameni nebo v jiném správcovství. Správcovství na toku je definováno v obrácené orientaci vzhledem k orientaci osy toku, tj. počátek správy celého toku není v prameni toku (PRAMENT) ale v bodu jeho soutoku s recipientem (SOUTOK) nebo v koncovém bodě toku (KONECT). Detailně je práce s jevem správcovství na toku rozebrána v příloze č.4.

 


E.5.7.    Funkce zvýraznění

Vyznačit čarou „Vyznačit čarou“ – umožní v mapovém výřezu zobrazit zvýrazňující červenou čáru nebo lomenou čáru pomocí klikání levým tlačítkem myši. Slouží k vyznačení liniových objektů. Čára se vykreslí po dvojkliku v koncovém bodě.

Vyznačit kružnicí „Vyznačit kružnicí“ – umožní vykreslit v mapovém výřezu zvýrazňující červenou kružnici s definovaným středem (kliknutí levým tlačítkem myši) a poloměrem určeným tažením. Slouží k vyznačení bodových a plošných objektů.

Přidat k vyznačení text „Přidat k vyznačení text“ – umožní doplnit červené textové popisy do mapového výřezu. Po kliknutí na zvolené místo mapového okna (bude chápáno jako levý horní roh umístění textu) se otevře dialog pro doplnění popisu viz následující obrázek. Po potvrzení bude text zapsán do mapy.

 

Poznámka: Grafické zvýraznění je pouze dočasné a nikam se neukládá.

 

Obr. 46: Dialog pro doplnění zvýrazňujícího textového popisu

 

 

Odstranit vyznačení „Odstranit vyznačení“ – odstraní veškerá vyznačení z mapového výřezu. Platí to nejen pro zvýraznění vytvořená pomocí uvedených funkcí ale také pro vyznačení jevu po kliknutí na aktivní odkaz „Mapa“ v informačním okně.

 


Obr. 47: Příklad použití funkcí zvýraznění

 

 

E.5.8.   Funkce legendy

Rozbalit legendu „Rozbalit legendu“ – pro rozbalení všech skupin vrstev legendy.

Sbalit legendu „Sbalit legendu“ – pro sbalení všech skupin vrstev legendy.

Načíst/uložit nastavení legendy „Načíst/uložit“ – pro uložení aktuálního nastavení legendy a její pozdější načtení. Uživatelé si tak mohou vytvořit katalog legend viz popis ve výše uvedeném odstavci „Načtení a uložení legendy“.

E.5.9.   Funkce tisku a kopírování

Nastavení tisku mapy „Nastavení tisku mapy“ – stejně jako volba „Tisk/Nastavení tisku…“ umožňuje ovlivnit některé parametry tiskové stránky.

Tisk mapy „Tisk mapy“ – stejně jako volba „Tisk/Tisk…“ otevírá dialog pro výběr, případně nastavení tiskárny a vlastní tisk mapového výřezu.

Kopie mapového výřezu „Kopie mapového výřezu“ – stejně jako volba „Kopie/Kopírovat“ zkopíruje aktuální mapový výřez jako bitmapu do schránky Windows pro další použití.

 


E.6.     Přehledová navigační mapa

V pravé spodní části uživatelského rozhraní je k dispozici přehledová navigační mapa se zmenšeným náhledem základní mapy (např. celé Povodí Labe v členění jednotlivých územně správních jednotek). Červený rámeček ohraničuje aktuální výřez zobrazený v mapovém okně. Kromě toho umožňuje rychlou navigaci v rámci základní mapy pouhým klikáním na kterékoliv místo (okres) této přehledové mapy. Poté je v mapovém okně vykreslen odpovídající mapový výřez. V závislosti na pozici kurzoru se také v přehledové navigační mapě zobrazuje rychlá nápověda se jménem okresu.

 


E.7.     Informační okno vlastností a metadat

Informační okno zobrazuje vybrané vlastnosti a metadata objektů nebo jevů, které jsou dostupné po výběru, použitím tlačítka Info o objektu „Info o objektu“ nebo volby „Nástroje/Informace…“. V případě jevu jsou je to Jev ID, Typ jevu, Název jevu, administrativní kilometráž, poloha, Jev ID toku, Název toku, Souřadnice a Kód změny. V rámci jevu obsahuje také aktivní odkazy podobně jako na následujícím obrázku.

 

Poznámka: V případě výběru většího množství jevů než je nastavený limit se objeví v informačním okně jako odkazy text (z důvodu rychlosti zobrazení), v opačném případě jsou to odpovídající ikony.

 

Obr. 48: Informační okno s vlastnostmi a metadaty jevů

 

 

E.7.1.   Odkaz „Mapa“

Po kliknutí na aktivní odkaz „Mapa“ je nalezen jev na toku a v odpovídajícím měřítku se překreslí mapový výřez. Jev je zobrazen uprostřed mapového okna a označen červenou kružnicí viz následující obrázek.

 

Obr. 49: Příklad zobrazení jevu po kliknutí na odkaz „Mapa“

 

 

E.7.2.   Odkaz „Detail“

Po kliknutí na aktivní odkaz „Detail“ se v samostatném okně prohlížeče zobrazí detailní informace o vlastnostech a metadatech vybraného jevu na toku viz následující obrázek.

 

Obr. 50: Příklad detailních informací o jevu po kliknutí na odkaz „Mapa“

 

 

E.7.3.   Odkaz „ISyPo“

Po kliknutí na aktivní odkaz „ISyPo“ se otevře samostatné okno prohlížeče s přihlašovacím dialogem aplikace ISyPoNET. Po přihlášení a autorizace je zobrazeno prostředí ISyPoNET s vybraným jevem, kde lze s ním dále pracovat (viz příslušná uživatelská a referenční dokumentace ISyPoNET). Příklad je na následujících obrázcích.

 


Obr. 51: Přihlašovací dialog aplikace ISyPoNET po kliknutí na odkaz „ISyPo“

 

 

Obr. 52: Příklad aktivované aplikace ISyPoNET s vybraným jevem

 

 

E.7.4.   Odkaz „Foto“

Po kliknutí na aktivní odkaz „Foto“ se v samostatném okně prohlížeče zobrazí náhled fotografie příslušného objektu viz následující obrázek. Je možno pomocí šipek listovat dalšími fotografiemi (jsou-li dostupné) nebo zobrazit každou fotografii ve skutečné velikosti.

 


Obr. 53: Příklad náhledu fotografie jevu po kliknutí na odkaz „Foto“

 

 

F.   Editace dat

 

Aplikace GISyPoNET nabízí také editační režim, který je určen především pro úpravy os toků prostřednictvím manipulace s vertexy, pro editaci jevu správcovství toku a umožňuje také automatické kontroly a regenerace. Pro aktivaci režimu editace musí být uživatel přihlášen a autorizován. Dialog přihlášení popsaný výše v kapitole „Ovládací panel“ vyvolá stisk tlačítka hlLogin „Přihlásit pro editaci“ nebo první použití některé z editačních funkcí.

 

Poznámka: V internetové verzi GISyPoNET není režim editace dostupný. Detailně je editace osy toku a práce s jevem správcovství rozebrána v přílohách č. 3. a 4.

 

F.1.     Editace toku

F.1.1.   Regenerace

Pro automatickou kontrolu a regeneraci KB, jevů, struktury, digitální a administrativní kilometráže a správy toku slouží funkce částečné a kompletní regenerace dostupné pod tlačítky  „Regenerace KB a umístění objektů na ose“ a  „Kompletní regenerace (KB, jevy, struktura, dkm, akm, správa)“. Vlastní funkce jsou popsány výše v kapitole „Ovládací panel“.

F.1.2.   Editace os

Použití tlačítka  „Přejít do menu editace os...“ změní ovládací panel pro editaci. Dostupné zůstanou vybrané funkce zobrazení, funkce informační a funkce výběru objektu. Podoba ovládacího panelu je zřejmá z následujícího obrázku. Nové ovládací prvky editace os jsou tyto:

 „Zobrazit vertexy osy toku. Vyberte tok...“ – umožní zobrazit vertexy vybraného toku jako jednotlivé body pro další manipulaci s nimi. Velikost bodů se mění úměrně měřítku zobrazení mapového výřezu viz následující obrázky.

 

Velmi důležitým parametrem, uplatňujícím se při výběru vertexu nebo při určení bodu posunu je tzv. „Kritická vzdálenost v metrech“.

 

Je to poloměr kruhového okolí v místě kliku. Pokud je při kliku vybráno více vertexů nebo identifikováno víc než jedna osa, je nutné tuto kritickou vzdálenost zmenšit. Kritická vzdálenost je reálné číslo a může být teoreticky i menší než 1 m.

Při operaci vkládání vertexů je kritická vzdálenost nastavena na 1000 m (hodnota je nastavena v balíku procedur ISYPO_EDIT a nelze ji uživatelsky měnit). Místo na ose je určeno po kolmici spuštěné z místa kliku a platí pro něj pravidlo nejkratší vzdálenosti.
Obr. 54: Příklad zobrazení vertexů zvoleného toku v menu editace os

 

 

 „Posun vertexu osy toku. Vyberte vertex...“ – umožní kliknutím vybrat vertex a posunout jej dalším kliknutím do učeného bodu. Poté je upravena osa toku a situace překreslena. Není-li vybrán vertex, vygeneruje aplikace upozornění „Vyberte 1 objekt. (lomový bod osy toku)“. Situaci před a po změně polohy vertexu ilustruje následující obrázek.

 

Obr. 55: Posun vertexu osy toku – před a po změně

 

 „Vložení nového vertexu osy toku. Vyberte tok...“ umožní vložit nový vertex na osu editovaného toku kdekoliv mezi dva původní. Po vložení nového vertexy budou všechny následující přečíslovány v odpovídajícím pořadí. Výsledek vložení nového vertexu ilustruje následující obrázek.

 

Poznámka: Čísla vertexů jsou relativní, tj. odpovídají pouze okamžitému zobrazení situce.

 

Obr. 56: Vložení nového vertexu osy toku

 

 

 „Výmaz vertexu osy toku. Vyberte tok...“ – umožní odstranit nově vložený nebo kterýkoliv jiný vertex osy toku a dle potřeby tak upravovat společně s předchozími funkcemi tvar toku. Po výběru toku a kliknutí na zvolený vertex je nutno potvrdit odstranění. Vertex bude vymazán, následující přečíslovány a situace překreslena – viz obrázky.

 

Obr. 57: Potvrzení výmazu vertexu osy toku

 

 


Obr. 58: Výmaz vertexu osy toku

 

 

Poznámka: Některé z vertexů (krajní) jsou nody. Při posunu se chovají specificky podle pravidel říční topologie. Detailně jsou rozebrány možnosti editace v příloze č.3.

 

 „Vložení nového toku do ISyPo. Dalším klikem určíte koncový bod toku...“ – umožní vložit nový tok do databáze technické evidence ISyPo po kliknutí na vybranou pozici mapového okna. Název nového toku a kritickou vzdálenost je předtím nutno vyplnit do příslušných polí ovládacího panelu. Po kliknutí je nutno potvrdit akci (jsou zobrazeny důsledky) a po potvrzení bude založen nový tok – viz následující obrázky

 

Poznámka: Kritická vzdálenost je kolmá vzdálenost od osy toku, ve které ještě aplikace považuje umístění bodu za bod umístěný na osu. Graficky je nový tok vektor o délce 100 metrů s orientací od jihozápadu k severovýchodu. Další úpravy osy toku jsou možné pomocí výše popsaných funkcí.

 

Obr. 59: Potvrzení vložení nového toku do ISyPo

 

 


Obr. 60: Vložení nové toku

 

 

 „Výmaz toku z ISyPo. Vyberte osu...“ – umožní odstranit nově vložený nebo kterýkoliv jiný tok z databáze technické evidence ISyPo za předpokladu, že mu nepřináleží žádné jevy a zároveň není recipientem jiného toku. Uživatel musí mít pro tuto akci oprávnění (jinak aplikace generuje upozornění „Nemáte oprávnění pro změnu vybraného objektu. Oprávněni jsou: …“). Před vymazáním toku je nutno potvrdit upozornění viz následující obrázek.

 

Obr. 61: Potvrzení výmazu toku z ISyPo

 

 

„Přeložení úseku toku“. Pokročilá funkce editace umožňuje změnu pramenného úseku toku nebo záměnu náhonu za hlavní koryto toku. Nejprve je nutné vybrat hlavní tok a po kliku na ikonu této operace se vybere tok, jehož trajektorie bude použita ve smyslu „přeložení hlavního toku“. Např. pokud je zapotřebí osu hlavního toku umístit náhonem, náhon zaniká, jeho osa se stane součástí hlavního toku a z bývalé části hlavního toku vznikne nový náhon. Pro IDVT platí následující pravidlo: hlavní tok si ponechá svoje původní IDVT, tok, jehož koryto bylo použito, zaniká. Ta část hlavního toku, která byla nahrazena, vytvoří nový tok včetně nového IDVT. To platí i pro variantu přehození hlavního toku s náhonem.

Před vykonáním této operace je provedena celá řada kontrol (orientace obou toků, přítomnost jevů TPE).

Pokud na hlavním toku (i v přeloženém úseku) existují jevy TPE, je uživatel varován a pokud na dokončení operace trvá, je provedena změna umístění jevů TPE – automatizovaně pro dynamicky umisťované jevy. Pokud na hlavním toku leží kontrolní body, ty si ponechávají svoji polohu a může tak dojít např. k chybě, kdy se tento bod dostane mimo kritickou vzdálenost od osy toku. Tento případ musí výt řešen ruční meditací.

Pokud na zanikajícím toku existují jevy TPE, operaci nelze dokončit, uživatel je o této situaci informován formou hlášky (alert).

 

 

Po ukončení editace osy toku se lze vrátit zpět ke standardnímu ovládacímu panelu stiskem tlačítka .

F.1.3.   Editace správcovství

Pro vkládání, editaci, rušení a autorizaci správy toku slouží funkce dostupné pod tlačítky  „Vložit jev správcovství na tok. Vyberte tok...“,  „Posun počátku správcovství. Vyberte jev správcovství...“,  „Autorizace správcovství. Vyberte jev správcovství...“ a  „Výmaz jevu správcovství. Vyberte jev správcovství...“. Vlastní funkce jsou popsány výše v kapitole „Ovládací panel“.

 

G.   Vybrané uživatelské scénáře

Uvedené scénáře jsou vybrány s cílem inspirovat uživatele k operativní práci v prostředí GISyPoNET. Příklady jsou ověřeny na testovací instalaci MGE DATA případně na internetové verzi Povodí Labe a ostré databázi ISyPo Povodí Labe.

G.1.     Vyhledání a zobrazení konkrétního jevu

Cíl: Vyhledání a zobrazení typu jevu „MOST“, konkrétně „Litoměřice – Želetice silnice“ včetně detailních metadat.

 

Postup:

 1. Ve výběrovém formuláři zadání Typu výběru „Jevy na toku“, do pole Tok „Labe (400066631)“, Typu jevu „MOST-Most“ a Názvu jevu část hledaného řetězce, např. „*litom*“, omezení kilometráže Km od „60“, Km do „70“ a stisk tlačítka . Je možno také zadat pouze Název jevu „*litom*“ a po vyhledání vybrat jev „MOST“ v informačním okně.
 2. Kliknutí na odkaz „Mapa“ a na odkaz detail v informačním okně vedle nalezeného jevu – zobrazení nalezeného jevu v mapovém okně a detailu metadat v samostatném okně prohlížeče – viz situace na následujícím obrázku.

 

Obr. 62: Situace nalezení a zobrazení jevu včetně metadat

 

 


G.2.     Vyhledání a zobrazení obce, volba vrstvy

Cíl: Vyhledání a zobrazení obce Rybitví v mapě. Zobrazení záplavového území stoleté vody.

 

Postup:

 1. Ve výběrovém formuláři zadání Typu výběru „Obce“, do pole Název hledaného řetězce nebo jeho části, např. „Ryb“ a stisk tlačítka .
 2. V informačním okně kliknutí na aktivní odkaz mapa u obce Rybitví – překreslení mapového výřezu v odpovídajícím měřítku s vyznačeným katastrem obce.
 3. V okně legendy nalezení skupiny vrstev „Záplavové území“, zapnutí vrstvy „Q100 dle studií“ a vypnutí všech ostatních vrstev. Celá situace je na následujícím obrázku.

 

Obr. 63: Situace nalezení a zobrazení obce včetně záplavového území

 

 


G.3.     Nalezení a zobrazení objektu v mapě

Cíl: Nalezení a zobrazení obce Rybitví v mapě (varianta 2).

 

Postup:

 1. Použití tlačítka Jdi na ... „Jdi na…“ nebo kontextové volby „Výběr/Zoom na…“.
 2. V dialogu výběr typu hledání (Category) "Jména obce", vyplnění části hledaného řetězce (Location) "Ryb" a šířky mapového výřezu (Zoom to width) "5" viz následující obrázek.

 

Obr. 64: Dialog pro nalezení a zobrazení objektu

 

 

 1. Po stisku tlačítka  a zobrazení všech obcí, v nichž se vyskytuje hledaný řetězec "Ryb", výběr "Rybitví" viz následující obrázek.

 

Obr. 65: Výběr konkrétního objektu

 

 

 

 1. Po stisku tlačítka  je v mapovém okně v odpovídajícím měřítku vykreslen mapový s hledaným objektem – obcí „Rybitví“ tak jako v následujícím obrázku.

 

Obr. 66: Mapový výřez s hledaným objektem

 

 


G.4.     Změna polohy a rotace jevu

Cíl: Změna polohy a rotace jevu „Litoměřice – Želetice silnice“ typu „MOST“ nalezeného dle scénáře G.1.

 

Postup:

 1. Po nalezení jevu jeho výběr a stisk tlačítka  „Změnit polohu jevu TPE na toku. Vyberte jev TPE...“.
 2. Přihlášení uživatelským jménem a heslem ISyPo v přihlašovacím dialogu – viz následující obrázek.

 

Obr. 67: Situace výběru jevu a přihlášení

 

 

Poznámka: Po dobu 30 minut od zadání hesla lze využívat editační funkce, poté je nutné nové přihlášení a autorizace.

 

 1. Kliknutí změněným kurzorem myši na místo nové polohy jevu – přesun jevu v mapovém okně do nové pozice.
 2. Stisk tlačítka  „Změnit rotaci jevu TPE na toku. Vyberte jev TPE...“ a kliknutím vymezení úhlu natočení jevu – otočení jevu do cílové pozice. Situace je na následujícím obrázku.

 

Poznámka: Tlačítkem  „Zpět – návrat původní polohy jevu TPE“ je možné vrátit jev do původní polohy.

 

Obr. 68: Situace změny polohy a natočení jevu ve výřezu mapového okna

 

 


G.5.     Editace osy a správcovství toku

Cíl:.Posun pramene toku „Peklo (400073587)“a vložení děleného správcovství.

 

Postup:

 1. Volba typu výběru „Jevy na toku“, toku „Peklo (400073587)“, typu jevu „PRAMENT-Pramen toku“ a stisk tlačítka  ve výběrovém formuláři.
 2. Kliknutí na odkaz „Mapa“ v informačním okně – překreslení mapového výřezu.
 3. Zvětšení mapového výřezu na přijatelnou velikost použitím tlačítka Přiblížit „Přiblížit“. Přihlášení uživatelským jménem a heslem ISyPo v přihlašovacím dialogu po stisku tlačítka hlLogin „Přihlásit pro editaci“.
 4. Kliknutí na tlačítko   „Přejít do menu editace os...“ – změna ovládacího panelu pro editaci. Výběr toku.
 5. Kliknutí na tlačítko  „Zobrazit vertexy osy toku. Vyberte tok...“ – zobrazení vertexů. Výběr vertexu pramene toku, zde „197“. Situace je na následujícím obrázku.

 

Obr. 69: Situace výběru vertexu pramene po přihlášení v menu editace

 

 

 1. Kliknutí na tlačítko  „Posun vertexu osy toku. Vyberte vertex...“ – kliknutí do místa nové pozice pramene toku a potvrzení upozornění – překreslení osy toku v mapovém okně viz následující obrázky.

 

Obr. 70: Upozornění při posunu vertexu pramene toku

 

 

 

Obr. 71: Situace po posunu vertexu pramene toku

 

 

7.     Po překreslení osy toku v mapovém okně návrát zpět ke standardnímu ovládacímu panelu stiskem tlačítka .

 1. Stisk tlačítka  „Vložit jev správcovství na tok. Vyberte tok...“ ,  a vložení počátku dělené správy na toku Peklo v místě pramene v dialogovém okně potvrzením tlačítka  – viz následující obrázek.

 


Obr. 72: Dialog vložení počátku dělené správy

 

 

 

 1. Kontrolní zobrazení situace správcovství na toku v informačním okně po výběru Typu jevu „TOK_SPR-Tok ve správě“ a novým vyhledáním – viz následující obrázek.

 

Obr. 73: Zobrazení správy toku v informačním okně

 

 


G.6.     Vyznačení jevu a tisk mapy

Cíl: Vyznačení jevu JEZ na jevu rybník Peklo, doplnění popisu a tisk situace.

 

Postup:

 1. Volba typu výběru „Jevy na toku“, toku „Peklo (400073587)“, typu jevu „JEZ-Jez“ a stisk tlačítka  ve výběrovém formuláři - viz následující obrázek.

 

Obr. 74: Zadání výběru jevu

 

 

 1. Po vykreslení mapového výřezu a zobrazení informací kliknutí na aktivní odkaz „Mapa“ v informačním okně vlastností a metadat.
 2. Po překreslení mapy s vycentrovaným a zvýrazněným jevem použít tlačítka Přiblížit „Přiblížit“, případně Oddálit „Oddálit“ nebo Posuv „Posuv“ pro potřebnou velikost a umístění dispozice.
 3. Vhodným použitím tlačítek Vyznačit čarou „Vyznačit čarou“, Vyznačit kružnicí „Vyznačit kružnicí“, a Přidat k vyznačení text „Přidat k vyznačení text“ (případně Odstranit vyznačení „Odstranit“ v případě opravy) patřičně vyznačit  a okomentovat vybraný jev podobně jako na následujícím obrázku.

 

Obr. 75: Vyznačený a okomentovaný jev

 

 

 1. Tlačítkem Nastavení tisku mapy „Nastavení tisku mapy“ nebo kontextovou volbou „Tisk/Nastavení tisku…“ otevřít dialog pro nastavení parametrů tiskové stránky. Zaškrtnout všechny volby a doplnit titulek „Rybník Peklo – JEZ“. Pomocí tlačítka  nastavit tisk na šířku stránky.
 2. Tlačítkem Tisk mapy „Tisk mapy“ nebo kontextovou volbou „Tisk/Tisk…“ vytisknout mapový výřez na připojené tiskárně – viz obrázek.

 

Obr. 76: Tisková stránka s vyznačeným a okomentovaným jevem

 

 

Poznámka: Podle aktuálních potřeb může být vhodnější místo přímého tisku mapový výřez zkopírovat použitím tlačítka Kopie mapového výřezu „Kopie mapového výřezu“ nebo kontextové volby „Kopie/Kopírovat“. Stiskem kombinace kláves [Ctrl+V] jej pak lze vložit například do dokumentu MS Word nebo libovolné jiné aplikace podporující grafiku.

 

H.   Informační a chybová hlášení

Chyba

Chybové hlášení

Komentář resp. doporučená akce

E001

E001 - Chyba při čtení tabulky ISYPO_UZIV. Databáze … neexistuje.

Doplněno jménem databáze. Při opakování nutný zásah administrátora.

E002

E002 - Chyba při připojování k databázi ISyPo (tabulka ISYPO_UZIV). …

Doplněno výpisem systémové chyby. Při opakování nutný zásah administrátora.

E002

E002 - Chyba při připojování k databázi ISyPo (z registry). …

Doplněno výpisem systémové chyby. Při opakování nutný zásah administrátora.

E003

E003 - Neplatný uživatel nebo heslo

Uživatel neexistuje nebo heslo neodpovídá. Přihlásit se platným heslem nebo nechat založit uživatele.

E004

E004 - chyba při zjišťování oprávnění uživatele.

Při opakování nutný zásah administrátora.

E005

E005 - Uživatel nemá některou z funkcí potřebnou pro manipulaci s jevy. Jedná se o funckce: JEV_INS, JEV_UPD a JEV_DEL.

Nutný zásah administrátora.

E010

E010 - skončila platnost stránky. Aplikace provede znovupřipojení. Je nutné se případně se znovu přihlásit.

Znovu se přihlásit k aplikaci.

E011

E011 - Nepodařilo se obnovit poslední nastavení z cookies. Aplikaci je nutné znovu spustit.

Znovu se přihlásit k aplikaci.

E012

E012 - Nepodařil se zápis do cookies. Aplikace i přesto bude funkční.

 

E101

E101 -

Výpis systémové chyby.

E202

E202 - Chyba při vytváření seznamu toků. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E203

E203 - Chyba při vytváření seznamu typu jevů podle uživatelské sady …

Doplněno uživatelskou sadou a výpisem systémové chyby.

E205

E205 - Chyba při vytváření seznamu toků. …

Doplněno výpisem systémové chyby. Při opakování nutný zásah administrátora.

E206

E206 - Chyba při načtení min. a max. kilometráže. Je nutné doplnit objekt typu AKM_POC na vybraném toku.

 

E207

E207 - Chyba při vytváření výběrového menu. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E208

E208 - Chyba při vytváření menu …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E214

E214 - chyba při zjišťování XY pro JevId. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E215

E215 - chyba při zjišťování TokID pro JEV_ID. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E216

E216 - chyba při zjišťování ZMENA pro JEV_ID. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E217

E217 - chyba při zjišťování LOKAL_OD, LOKAL_DO pro JevId. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E218

E218 - chyba při zjišťování NAZ_TOK pro TOK_ID. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E219

E219 - chyba při zjišťování XY pro JevId. Jev neexistuje.

 

E220

E220 - chyba při aktualizaci XY. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E301

E301 - tabulka NAZVY_SLOUPCU neobsahuje definice pro tabulku " & sTab

Chybí názvy sloupců, doplněno definicí.

E302

E302 - chyba při čtení tabulky NAZVY_SLOUPCU. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E303

E303 - …

Výpis systémové chyby.

E304

E304 - Jev nelze jednoduše smazat. …

Doplněno výpisem statusu.

E304

E304 - Jev nelze smazat. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E305

E305 - v tabulce NAZVY_MENU není specifikován zdroj.

 

E305

E305 - chyba při čtení tabulky NAZVY_MENU. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E306

E306 - linie správcovstvé nelze zapsat. Chyba …

Doplněno výpisem chyby.

E307

E307 - linie správcovstvé nelze autorizovat. …

Doplněno hodnotou parametru.

E307

E307 - linie správcovstvé nelze autorizovat. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E308

E308 - Jev včetně nižších jevů nelze smazat. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E309

E309 - Jev nelze smazat. …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E401

E401 - chyba při čtení pohledu LRS_OBJEKTY_ISYPO. …

Doplněno výpisem statusu.

E402

E402 - Chyba: …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E503

E503 - chybné zadání km_od obsahující pravděpodobně nenumerický znak.

Oprava zadaného údaje.

E504

E504 - chybný interval kilometráže (km_od > km_do).

Oprava zadaného intervalu.

E601

E601 - …

Výpis systémové chyby.

E602

E602 - Chyba: …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E603

E603 - Chyba při zápisu AKM do vlastnosti AKM_HIST: …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E604

E604 - Chyba při zápisu vazby JEVPRAC na ztotožněný jev TPE: …

Doplněno výpisem systémové chyby.

E701

E701 - Chyba při zjišťování indexu vertexu pomocí balíku ISYPO_EDIT. …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E702

E702 - Chyba při posunu vertexu pomocí balíku ISYPO_EDIT. ORA- …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E702

E702 - Chyba při posunu vertexu pomocí balíku ISYPO_EDIT. Neošetřený případ chyba.

 

E703

E703 - Chyba při posunu vertexu pomocí balíku ISYPO_EDIT. ORA- …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E704

E704 - Chyba při vložení vertexu pomocí balíku ISYPO_EDIT. ORA- …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E705

E705 - Chyba při výmazu vertexu pomocí balíku ISYPO_EDIT. ORA- …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E706

E706 - Chyba při vkládání nového toku pomocí balíku ISYPO_EDIT. ORA- …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E707

E707 - Chyba při výmazu osy toku pomocí balíku ISYPO_EDIT. ORA- …

Doplněno výpisem ORA chyby.

E799

E799 - Chyba při provádění balíku ISYPO_EDIT. …

Doplněno výpisem systémové chyby.